Bronkhorst

Disclaimer

Deze website is ontworpen om algemene informatie over Bronkhorst High-Tech B.V. (vanaf hier Bronkhorst genoemd) en haar producten en diensten te verstrekken. De hier gepresenteerde informatie is niet bedoeld als technisch advies of instructie over het gebruik van de door Bronkhorst geleverde producten. De informatie op deze website is slechts geschikt als introductie tot Bronkhorst en haar producten en diensten. Voor specifiek advies en instructies met betrekking tot onze producten en diensten kunt u rechtstreeks contact opnemen met Bronkhorst.

Wij hebben ons uiterste best gedaan - en zullen dat ook in de toekomst blijven doen - om juiste en actuele informatie te verstrekken. Wij geven echter geen garantie of verklaring, expliciet of impliciet, dat de informatie die hier is opgenomen of waarnaar wordt verwezen, juist of volledig is. Bronkhorst is voorts op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het niet kunnen gebruiken van deze informatie. Daarnaast is Bronkhorst op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze informatie. Dit geldt in het bijzonder voor verwijzingen naar door Bronkhorst geleverde producten en diensten.

Deze website bevat tevens informatie van derden en links naar andere internetsites. Waar dat praktisch uitvoerbaar is, wordt dergelijke informatie naar onze mening dienovereenkomstig gemarkeerd. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke informatie van derden. Bovendien hebben wij geen kennis van informatie op andere internetsites en nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke informatie.

Alle afbeeldingen en informatie op deze website zijn, voor zover mogelijk, auteursrechtelijk beschermd en anderszins eigendom van derden. Alle productnamen die in hoofdletters zijn afgedrukt of anderszins op deze website op de juiste wijze zijn gemarkeerd, zijn handelsmerken van Bronkhorst. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bronkhorst.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op enigerlei wijze, op ieder moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke wijzigingen.