Bronkhorst

Termen en afkortingen

In dit gedeelte vindt u een alfabetische lijst met termen en afkortingen voor flow- en drukmeting en regelinstrumenten zoals vervaardigd door Bronkhorst.

Kies een letter hieronder om direct naar uw selectie te navigeren of scrol omlaag om door de lijst te bladeren.

A
Absolute pressure / AbsoluutdrukPABS is de druk in verhouding tot het absolute vacuum.
Actual flow / Actuele doorstroming

Doorstroming aangegeven in eenheid van hoeveelheid per tijdseenheid. Dit in tegenstelling tot percentuele doorstroming.

Adjustment / BijstellingMet bijstelling van het meetsignaal bedoelen we dat we de instellingen van de meter aanpassen aan de waarden van het gebruikte referentieapparaat. Dit om systematische meetafwijkingen te elimineren.
Ambient conditions / omgevingsconditiesTemperatuur- en drukcondities rond het meetapparaat.
"As found" kalibratieKalibratie van een instrument voordat eventuele aanpassingen aan het instrument zijn gemaakt.
"As left" kalibratieHet instrument is aangepast en de kalibratie is uitgevoerd met deze aanpassingen.
Attitude sensitivity / StandgevoeligheidDe nauwkeurigheidsfout die wordt veroorzaakt door de montage van een instrument onder een bepaalde hoek (max. fout bij 90° uit horizontaal).
B
Back pressure controlRegeling van de druk aan de ingangszijde van de drukregelaar (P1). Een back pressure controller bevindt zich dus aan het eind van het proces.
Baud rateDatatransmissiesnelheid van instrumenten die op een veldbus zijn aangesloten.
BypassBij een indirecte thermische mass flow meter/controller wordt het gas in een constante verhouding verdeeld over een hoofdkanaal en het sensorkanaal. Door een perfecte 'flowsplit' geeft de sensor over het gehele bereik een juiste meetwaarde aan van de totale doorstroming door het instrument.
C
Calibration / KalibratieKalibratie is het vergelijken van de output van een meetinstrument met een referentie.
CEMControlled Evaporator Mixer. Bronkhorst dampdoseer-systeem, bestaande uit een vloeistofmeter met regelventiel, een draaggas-regelaar en een mengkamer met temperatuurregeling. Lees meer.
CIPCleaning In Place. Methode voor het reinigen van de binnenoppervlakken van pijpen, vaten, apparatuur, filters en appendages. Een typische CIP-cyclus bestaat uit verschillende stappen, waaronder wassen met een heet reinigingsmiddel en heet zuur met temperaturen tot 95°C.
Coriolis principeMeetprincipe waarbij direct massadoorstroming gemeten kan worden, gebaseerd op het Coriolis effect. Hierbij wordt een buis waarin zich het medium (gas/vloeistof) bevindt in trilling gebracht. De Corioliskracht van het bewegende medium zorgt er voor dat de trilling in het ingaande deel achter zal blijven op die van het uitgaande deel. Het tijdsverschil tussen de trillingen is rechtevenredig met de massadoorstroming. Lees meer.
CVDChemical Vapor Deposition. Chemisch proces waarbij een gasflow zorgt voor de afzetting van een dunne laag op een substraat (onderlaag), bijv. een silicium wafer, maar ook toegepast voor het harden van oppervlaktes en produceren van synthetische diamanten.
D
Differential pressure (ΔP) / DrukverschilDrukverschil tussen twee locaties in een systeem, bijvoorbeeld tussen de ingang en uitgang van een meetinstrument of regelventiel, of de verschildruk tussen twee leidingen of vaten.
Downstream pressureSynoniem voor Outlet pressure of P2, de druk aan de uitgangszijde van een instrument.
E
EMCElectro Magnetic Compatibility. Elektromagnetische compatibiliteit. Alle elektronische apparaten die door Bronkhorst worden geproduceerd, voldoen aan de EG-richtlijn 2004/108/EG. Hier vindt u onze Certificates and Declarations.
EPCElectronic Pressure Controller. Drukmeter met geïntegreerd regelventiel.
EPTElectronic Pressure Transducer. Elektronische drukmeter / drukopnemer: druksensor, mechanisch ingebouwd en voorzien van elektonische printplaat met geïntegreerde PID-schakeling voor eventuele drukregeling.
F
Forward pressure controlRegeling van de druk aan de uitlaatzijde van de drukregelaar (P2). Een forward pressure controller bevindt zich dus aan het begin van het proces.
FS = Full Scale / EindwaardeDe hoogste meetwaarde, waarop een meet- of regelinstrument is afgesteld/gekalibreerd. Zie: ± percentage of Full-Scale (FS) vs percentage of Reading (Rd)
G
Gauge pressureOverdruk ten opzichte van de atmosferische druk (luchtdruk aan buitenzijde van het instrument).
H
HPLCHoge druk vloeistofchromatografie. Een veelgebruikte analysemethode om de exacte hoeveelheid chemische verbindingen in een vloeistofmonster te controleren.
I
IP40Indringingsbeschermingsklasse. Bescherming tegen vaste deeltjes groter dan 1 mm, maar geen bescherming tegen vocht. Lees meer
IP65Ingangsbeschermingsklasse "weerbestendig". Stofdicht, beschermd tegen waterstralen. Lees meer
L
Laminair Flow ElementDoorstromingsobstructie in het hoofdkanaal van een thermische massflowmeter/regelaar. Door het gecreëerde drukverschil wordt een proportioneel deel van de flow door het sensorkanaal geleid, parallel aan het hoofdkanaal.
Load impedance / BelastigsimpedantieDe impedantie die aan de elektrische connector van een instrument wordt aangeboden.
LVDLow Voltage Directive. Europese richtlijn 2006/95/EG, met betrekking tot elektrische apparatuur die ontworpen is voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, is van toepassing op Bronkhorst®-voedingen. Zie onze certificaten en verklaringen.
M
ManifoldBasisblok waarop diverse functionele modules voor gasflow, vloeistofflow of drukmeting/regeling alsmede filters en mengkamers kunnen worden gemonteerd of waarin deze (deels) zijn geïntegreerd.
MassaHoeveelheid gas of vloeistof uitgedrukt in (kilo)gram.
MEMSMicro Electro Mechanical System (MEMS) is een technologie die in haar meest algemene vorm kan worden omschreven als geminiaturiseerde mechanische en elektromechanische elementen (d.w.z. apparaten en structuren) die met behulp van microfabricagetechnieken worden vervaardigd.
MFCMass Flow Controller. Combinatie van een Mass Flow Meter met een regelventiel voor het regelen van gas- of vloeistof-massastroom.
MFMMass Flow Meter. Mass Flow Meter ofwel massadoorstroommeter of massadebietmeter. Doorstroommeter of debietmeter waarmee de massa-doorstroming van een gas of vloeistof kan worden gemeten.
MTBFMean Time Between Failures. Methode om de betrouwbaarheid (gemiddelde tijd tussen falen) te vergelijken.
N
NauwkeurigheidDe mate waarin een meting van een meettoestel de werkelijke waarde benadert. Gewoonlijk uitgedrukt als ± procent van de Full-Scale (FS) output of aflezing (Rd).
NodeElke afzonderlijke systeemcomponent in een bussysteem.
Nominale flowWanneer voor een vloeistofflowmeter een "nominale flow" wordt opgegeven, heeft dit betrekking op een hoeveelheid water die onder referentieomstandigheden - gewoonlijk 1 bar(g) en 20 ºC - een drukverlies over het instrument veroorzaakt van ca. 1 bar(d).
P
Percentual flow / percentuele doorstromingDoorstroming aangegeven in procenten van het maxuimum bereik. Dit in tegenstelling tot actuele doorstroming.
ProParAfkorting voor 'Process Parameter', het specifieke Bronkhorst-parametermodel voor RS232- en FLOW-BUS-communicatie.
R
Rangeability / TurndownHet percentuele bereik (bijv. 2...100%) of de verhouding maximale:minimale meetwaarde (50:1) waarbinnen de gespecificeerde nauwkeurigheid wordt gehaald.
Rd = ReadingDicht bij de werkelijke waarde, uitgedrukt als percentage van de werkelijke waarde. Zie: ± percentage of Full-Scale (FS) vs percentage of Reading (Rd)
Repeatability /HerhaalbaarheidHet bereik waarbinnen zich de meetwaarde zal bevinden bij herhaalde meting onder dezelfde condities.
Response timeDe tijd die nodig is om de uitgang van een meetinstrument van de vorige toestand (definitief) te veranderen naar een ingestelde waarde binnen een tolerantieband van de juiste nieuwe waarde.
RoHSRestriction of Hazardous Substances. Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Zie onze certificaten en verklaringen.
S
Settling timeDe tijd die een regelaar (flow- of drukregelaar) nodig heeft om na ontvangst van een ingangssignaal op een bepaalde waarde te arriveren en te blijven.
Specific heat / Soortelijke warmte / Warmtecapaciteit (Cp)De hoeveelheid warmte die nodig is om een hoeveelheid materie (massa) met een bepaalde temperatuur te verhogen, uitgedrukt in J/(kg·K). Cp verwijst naar een constante druk.
Specification limit De specificatiegrens is de maximaal toegestane waarde (foutgrens) van een meetafwijking; dit kan zowel een positieve als negatieve afwijking zijn. Deze term wordt bijvoorbeeld gebruikt in de context van kalibraties.
Surface Mount / Top-mountMontage van een instrument vanaf de bovenzijde op een basisplaat (bijv een manifold), zodat de leiding bij inspectie of uitwisseling niet hoeft te worden onderbroken.
T
Thermische principeMeetprincipe waarbij doorstromend gas/vloeistof wordt opgewarmd door een verwarmingselement (heater) zodat een tempertuurverschil (ΔT) ontstaat tussen 2 temperatuursensoren. Deze ΔT is evenredig met de massadoorstroming. Bij dit principe is de warmteoverdracht afhankelijk van de dichtheid en specifieke warmte van het medium, zodat het instrument voor dit gas of deze vloeistof gekalibreerd moet worden. De invloed van druk- of temperatuurwijzigingen is gering vergeleken bij volumetrische meting, maar kan voor nauwkeurige meting niet worden verwaarloosd. Conversiefactoren of extra kalibratiecurves kunnen hierbij een oplossing bieden. Lees meer
Top-mount / Surface MountMontage van een instrument vanaf de bovenzijde op een basisplaat (bijv een manifold), zodat de leiding bij inspectie of uitwisseling niet hoeft te worden onderbroken.
Time Constant / TijdconstanteDe tijdconstante -  Time Constant - kan worden gedefinieerd als de tijd die de gemeten waarde nodig heeft om 63% van de eindwaarde te bereiken na een wijziging van het setpoint.
Turndown ratioTurndown ratio wordt ook wel Rangeability of Bereik genoemd. Het geeft het bereik aan waarbinnen een flowmeter of -controller de fluid nauwkeurig kan meten. Met andere woorden, het is simpelweg de bovenkant van een meetbereik vergeleken met de onderkant, uitgedrukt in een verhouding en wordt berekend met een eenvoudige formule:

Turndown ratio = maximale doorstroming / minimale doorstroming
U
Ultrasoon principeHet basisprincipe van ultrasone flowmeters is de overdracht van een geluidsgolf of -golven door een onder druk staande vloeistof in een leiding. Het onderscheidend vermogen van Bronkhorst's ES-FLOW flowmeter is dat deze in staat is om de werkelijke geluidssnelheid te meten, wat betekent dat de technologie vloeistofonafhankelijk is en dat kalibratie per vloeistof niet nodig is, in tegenstelling tot andere (traditionele) ultrasone stromingsmeetprincipes die gebaseerd zijn op de doorlooptijd of het Doppler-effect. Lees meer.
Upstream pressureSynoniem voor Inlet pressure of P1, de druk aan de voorzijde van een instrument.
V
VDMEen VDM - Vapour Delivery Module - is een alles-in-een verdampingssysteem, met gas- en vloeistofstroomregelaars, een temperatuurgestuurde verdamper en een display met regelfuncties voor het uitlezen in instellen van de gasflow, de vloeistofflow en de temperatuur van het mengsel dat de VDM verlaat als een homogene damp. Lees meer.
Volumetrische doorstromingDoorstroming uitgedrukt in volume-eenheden per tijdseenheid. De enige flowmetertechnologie die direct het volume meet, is de verdringingsmeter.
Z
Zero driftDrift van het nulpunt. Langzame en meestal niet-periodieke verandering van het nulpunt van een meetinstrument.